Polityka prywatności — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Regulamin portalu internetowego FINA

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z portalu internetowego fina.gov.pl (dalej "Portal"), którego właścicielem i administratorem jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, państwowa instytucja kultury prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 102 /2017, NIP: 5213784838, REGON: 367 467 328, tel. 22 380 49 95 oraz prawa i obowiązki Portalu.

Portal ma na celu promocję polskiej kultury, kinematografii oraz zbiorów i działalności FINA w Polsce i zagranicą. Zakres usług świadczonych przez Portal to udostępnianie tekstów popularyzujących polską kinematografię a także materiałów wizualnych i audiowizualnych z zasobów FINA oraz przekierowanie do stron FINA z zasobami archiwalnymi.

Regulamin niniejszy jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.staging.fina.gov.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Każdy Użytkownik wraz z rozpoczęciem korzystania z Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Portalu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.


§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. FINA lub Usługodawca - Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny;
 2. Portal - prowadzony przez FINA portal internetowy działający pod adresem www.staging.fina.gov.pl
 3. Użytkownik - osoba odwiedzająca Portal;
 4. Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany;


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Portalu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. FINA w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika oraz siłą wyższą.
 4. Portal umożliwia rejestrację i logowanie Użytkownikom, jednak nie jest to konieczne do korzystania z Portalu.
 5. Utworzone w procesie rejestracji: Konto oraz Login Użytkownika mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
 6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Portal nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 7. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych Usługodawcy.
 8. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich, do których stosuje się regulaminy oraz inne dokumenty określone przez te osoby trzecie. FINA nie jest w tej sytuacji stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
 9. Każdy Użytkownik ma prawo przeglądać treści publikowane w Portalu, zgłaszać FINA nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Portalu, korzystać z udostępnionych formularzy.


§ 3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Portalu

 1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1) dostęp do sieci Internet,
  2) komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową,
  3) posiadanie konta e-mail,
  4) komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji “cookies” i JavaScript.
 3. Rekomendowane jest korzystanie z jednego z następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows 11, 10, Mac OS 10.14 lub wyższy, Linux, urządzenia mobilnego: Android w wersji 7 lub wyższej lub iOS w wersji 11.0 lub wyższej.
 4. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z następujących wersji przeglądarek: Microsoft Edge w wersji 93 lub, Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej, Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej, Apple Safari w wersji 5.1 lub nowszej. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Użytkownik akceptuje wymagania określone w ust. 1-3 bez zastrzeżeń, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że mogą one ulec zmianie.
 6. FINA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.


§ 4. Odpowiedzialność

 1. FINA zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
 2. FINA nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. FINA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści udostępnianych przez Portal, w tym newslettera, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu, przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu, opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu, szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.), szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu – oraz dostarczane za jego pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.


§ 5. Newsletter

 1. Na podstawie wypełnionego formularza udostępnionego w Portalu istnieje możliwość zapisania się do newslettera FINA. W takiej sytuacji na podstawie zgody Użytkownika FINA będzie korzystać z przekazanych danych celem realizacji niezbędnych kontaktów oraz w ramach oferty polecać produkty lub usługi, które mogą odpowiadać potencjalnym potrzebom i zainteresowaniom Użytkownika.
 2. FINA wymaga wcześniejszego potwierdzenia subskrypcji newslettera na bazie otrzymanej automatycznej wiadomości e-mail, poprzez wyrażenie przez właściciela adresu zgody na otrzymywanie newslettera.
 3. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera, Użytkownik może zrobić to samodzielnie, poprzez uruchomienie linku do rezygnacji, który znajduje się w treści przesyłanego newslettera lub poprzez wysłanie prośby na adres e-mail redakcja.sg@fina.gov.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w bazie subskrybentów newslettera.


§ 6. Prawa autorskie

 1. Portal oraz materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2509).
 2. Prawa do materiałów zawartych w Portalu przysługują Usługodawcy lub jego kontrahentom. Ww. materiały prezentowane są na podstawie umów zawartych z osobami trzecimi, w szczególności umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, bądź umów licencyjnych, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych w Portalu materiałów, poprzez korzystanie z Portalu Użytkownicy nie nabywają do zawartych w nim materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji do rozpowszechniania ww. materiałów, a ich jakiekolwiek używanie ograniczone jest wyłącznie do dozwolonego użytku określonego w art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§ 7. Reklamacje

Uwagi i nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej na adres email: redakcja.sg@fina.gov.pl.


§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Portalu, np. logowania, zapisania do newslettera, Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Portalu.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Filmoteka Narodowa -Instytut Audiowizualny, z siedzibą w Warszawie (02-739), przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 5. Dane przetwarzane są w celu:
  a) kontaktowania się w celu realizacji usługi świadczonej przez FINA, co jest niezbędne do jej wykonania oraz stanowi uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B) oraz f) RODO),
  b) udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  c) realizacji celów statutowych Administratora polegających na wypełnianiu zadań realizowanych w interesie publicznym (podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit e) RODO, z uwzględnieniem art. 28 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),
  d) w celach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych – wizerunek może być upubliczniony na oficjalnych kanałach informacyjnych Administratora: np. strona internetowa, profile w mediach społecznościowych, inne nośniki, materiały drukowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit a) i f) RODO, z uwzględnieniem art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
  e) w celach archiwalnych będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora dotyczącym zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych może stanowić o niemożliwości wykonania usługi.
 7. Osobie, której dane podlegają przetwarzaniu przez Administratora przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych osobowych,
  b) usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
  c) przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe mogą zostać przez Państwa przesłane innemu administratorowi danych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 9. Odbiorcą danych mogą być pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów Administratora, a także podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§9. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem staging.fina.gov.pl
 2. FINA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności uzasadniania takiej zmiany, w szczególności w przypadku:
  1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie usługi mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  2) zmiany sposobu świadczenia usługi wynikającej ze względów biznesowych, technicznych lub technologicznych,
  3) rezygnacji ze świadczenia usługi lub wprowadzenie nowej. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie staging.fina.gov.pl
  4) Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu w dziale „Regulamin”.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Zasady nieobjęte Regulaminem, a dotyczące polityki prywatności, podlegają zasadom Polityki Prywatności.
 2. W celu korzystania z Portalu Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za takie korzystanie.
 3. FINA nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. FINA udostępnia następujące dane do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących Portalu: redakcja.sg@fina.gov.pl.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2023 r.
Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej